โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์ใหม่” รวม 9 ราย ใน 6 มหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ใหม่ จำนวน 9 ราย ใน 6 มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ใหม่ รวม 9 ราย ใน 6 มหาวิทยาลัย มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานสถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 9 ราย ดังนี้ (ดูรายชื่อด้านล่าง)

รายชื่อ

รายชื่อ(ต่อ)

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ‘อรรถพล’ จับมือ ‘วัลลพ’ เดินหน้าพัฒนา กศน.ทุกมิติ