ประกันรายได้ข้าว งวด 10 ข้าวเหนียว ไม่ได้รับชดเชย เริ่มจ่าย 21 ธ.ค. 65

พาณิชย์เคาะประกันรายได้ข้าว งวดที่ 10 ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าประกันรายได้ ตันละ 12,226.11 บาท จึงไม่มีการชดเชย ขณะที่ข้าวอีก 4 ชนิดได้รับชดเชย เริ่มจ่ายภายในวันที่ 21 ธ.ค. 2565 นี้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 10

สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 10 – 16 ธ.ค. 2565 จำนวน 5 ชนิด โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่าง ดังนี้ 1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 13,924.10 บาท ชดเชยตันละ 1,075.90 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,062.60 บาท 2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,401.24 บาท ชดเชยตันละ 598.76 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,580.16 บาท

3) ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,711.69 บาท ชดเชยตันละ 288.31 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,207.75 บาท 4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,503.11 บาท ชดเชยตันละ 496.89 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,906.70 บาท และ 5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,226.11 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 21 ธ.ค. 2565 นี้ สำหรับผลการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2565 ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1 – 9 สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2565 จำนวน 2.479 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับ ธ.ก.ส เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการ เช่น กรณีปัญหา ชื่อ – สกุล ไม่ตรง บัญชีปิด บัญชีถูกอายัติ หรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ขอให้เกษตรกรที่ติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไป

สำหรับสถานการณ์ซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงนี้ ราคาโดยรวมมีแนวโน้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากส่งออกในปีนี้ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าสิ้นปีจะส่งออกได้ 7.8 – 7.9 ล้านตัน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 7.5 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในฤดูกาลผลิตนี้จะยังคงอยู่ในระดับที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาเช่นนี้ต่อไป

อย่างไรก็ดี กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569